Menu

Category: travel news

ตลาดกลางคืน ปากคลองตลาด

ตลาดกลางคืน ปากคลองตลาด แต่เดิมเป็นตลาดค้าปลาขนาดใหญ่ โดยปลาที่ส่งมานั้นถูกส่งตรงมาจากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาจึงค่อยเปลี่ยนมาเป็นตลาดที่เป็นแหล่งจำหน่ายผัก ผลไม้ และดอกไม้สดปัจจุบัน ปากคลองตลาดประกอบด้วยตลาดหลัก 4 แห่งได้แก่ ตลาดองค์การตลาดเป็นของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลาดยอดพิมานเป็นของเอกชน และตลาดส่งเสริมเกษตรไทยเป็นของเอกชน

Read More

เขาหน่อ-เขาแก้ว

ภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตาที่มองเห็นมาแต่ไกลทุกครั้งเวลาสัญจรผ่านไปมาบนถนนพหลโยธินช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับกำแพงเพชร ที่เรียกกันว่าเขาหน่อ-เขาแก้วแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ของนครสวรรค์ เริ่มจากเขาหน่อ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส โดยเสด็จภาคเหนือทางชลมารคผ่านแม่น้ำปิง เมื่อปีพ.ศ. 2449

Read More