สนช.เห็นชอบพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย แก้ปัญหาประมงไทย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย รัฐบาลยืนยันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทำประมงอย่างยั่งยืน รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ประชุมพิจารณาพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทยที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงหลักการและเหตุว่า พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ยังมีบทบัญญัติที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานาน จึงต้องปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือประมง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ หรือผู้ครอบครองเรือประมง ตลอดจนบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องปราบการกระทำผิด และเป็นการยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

และต้องกระทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทำประมงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561 เป็นการตราขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้การทำประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไร้การควบคุม ทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าท่า กำหนดบทบัญญัติในการจดทะเบียน การขอโอนกรรมสิทธิ์ การเพิกถอนเรือไทย การเพิ่มโทษทางปกครอง

ขณะที่สมาชิก สนช.สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือประมง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ หรือผู้ครอบครองเรือประมงตลอดจนบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน และเพื่อการแก้ไขพระราชกำหนดต้องให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้น

จากนั้น ที่ประชุม สนช. มีมติเอกฉันท์ผ่านพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย ด้วยคะแนนเสียง 182 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง.-สำนักข่าวไทย

ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงานติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน

ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พบว่ากระบวนการผลิตได้สร้าง ปัญหาเรื่องเสียงดัง ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานก็ต่อเมื่อถูกร้องเรียนจากพนักงานหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

ข้อดีของการใช้ Social Media Listening toolsข้อดีของการใช้ Social Media Listening tools

ข้อดีของการใช้ Social Media Listening tools การทำ Research เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ผ่านการสัมภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถาม อาจได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพก็จริง(หรือไม่จริงก็ตาม) แต่ต้องแลกมากับการเก็บข้อมูลที่ใช้เวลานานกว่าจะได้ข้อมูล และอย่าลืมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ชอบความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม จะดีกว่าไหมถ้าหากมีเครื่องมือที่คนถามกันอย่างมากว่า Social Media Listening tools คืออะไร เครื่องมือที่สามารถเก็บและกรองข้อมูล จากสิ่งที่ผู้บริโภคพูดถึง และแปลงให้เป็นกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค

ผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นเนื่องจากจีนล็อคเมืองอย่างน้อยสามเมืองผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นเนื่องจากจีนล็อคเมืองอย่างน้อยสามเมือง

พล. ต. โรเบิร์ตสเกลและแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Janette Nesheiwat, MD กล่าวถึงการแพร่กระจายของ coronavirus และวิธีการที่รัฐบาลทั่วโลกจัดการกับการระบาด